DUCHOVNÍ SLUŽBA

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

Matouš 11, 28-30

_________________

KŘEST

 křtem se přičleňujeme ke Kristovu tělu – k církvi. Vyznáváme Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a bereme na sebe závazek následovat jeho kroky. Neboť On je Cesta, Pravda a Život. Křtíme ve jméno Boží Trojice: Otce, Syna a Ducha Svatého.

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ /Mt 28,19-20/

_________________

BIŘMOVÁNÍ

je svátost, kdy přijímáme dary Ducha Svatého.

„Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: Přijměte Ducha svatého.“ /J 20,22/

_________________

SMÍŘENÍ

Je svátost pokání, kdy člověk vyznává své provinění a hříchy. Nikdo pod sluncem není dokonalý. Každý z nás potřebuje sebereflexi a smíření se svými bližními i s Bohem.

„A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.“ /Mt 6,12/

_________________

Večeře Páně/Eucharistie

je přijímání živého Ježíše Krista v tajemné večeři pod způsobem chleba a vína. Ježíš je Beránek Boží, který se vydal za nás.

„Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.
Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: Pijte z něho všichni.
Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“ /Mt 26,26-28/

_________________

Manželství

je posvátný svazek mezi mužem a ženou, sjednocení dvou duší před Bohem. Slib lásky a věrnosti na celý život…

„A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ /Mt 19,6/

_________________

Útěcha nemocných

modlíme se za uzdravení nemocných a trpících.

„Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.“ /Mt 14,14/

_________________

DUCHOVNÍ ROZHOVOR

otevírá prostor pro každého člověka, kterého něco trápí, něco řeší, nebo hledá nějaké odpovědi. Nejsme vševědoucí, ani dokonalí, ale pohled z duchovní perspektivy může mnohé věci ukázat v jiném světle.

„Kdo má uši, slyš!“ /Mt 13,9/

_________________

POHŘEB

je obřad vyprovození a rozloučení se zesnulým člověkem. Věříme v nesmrtelnost lidského ducha – i když člověk umře, jeho duch žije dál.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ /J 3,16/